Správa domu v ekonomickej oblasti

 • vedenie samostatných účtov v banke pre každý spravovaný dom,
 • vedenie samostatných analytických účtov a účtovnej agendy zobrazujúcej finančný a účtovný stav hospodárenia oddelene za každý spravovaný bytový dom, resp. vchod,
 • sledovanie a kontrola cenovej, technickej a vecnej správnosti faktúr a odoberaných plnení spojených s užívaním bytov v bytovom dome v spolupráci so zástupcom vlastníkov,
 • odborná starostlivosť o zverené finančné prostriedky,
 • vedenie fondu prevádzky, údržby a opráv, zástupcovi vlastníkov je štvrťročne doručovaný podrobný prehľad tvorby a čerpania fondu,
 • plánovanie tvorby fondu prevádzky údržby a opráv spoločných častí a zariadení domu a jeho použitie po odsúhlasení vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome,
 • ak sa na účte fondu údržby a opráv domu naakumulujú prostriedky, na základe rozhodnutia vlastníkov zabezpečíme zhodnotenie týchto prostriedkov termínovaným vkladom v banke,
 • príprava podkladov a sprostredkovanie úverov, finančnej výpomoci a štátnych dotácií v rámci komplexnej obnovy bytových domov  resp. v rámci odstraňovania tzv. systémových porúch domov,
 • vedenie a sledovanie úverových účtov a splátkových kalendárov,
 • poistenie domu v rozsahu požadovanom vlastníkmi bytov

Správa domu v technicko - prevádzkovej oblasti

 • Obstaranie alebo poskytovanie plnení spojených s užívaním bytov:
  1. dodávka tepla na vykurovanie,
  2. dodávka teplej úžitkovej vody – TÚV (teplo na ohrev vody + studená voda na ohrev),
  3. dodávka studenej pitnej vody z verejného vodovodu - SV a odvádzanie odpadových vôd,
  4. odvádzanie zrážkových vôd,
  5. dodávku elektrickej energie do spoločných častí a spoločných zariadení domu,
  6. prevádzka, opravy a údržba výťahov,
  7. montáž a výmeny vodomerov na studenú a teplú vodu, v časových lehotách stanovených zákonom alebo všeobecne záväzným právnym predpisom,
  8. montáž a výmeny pomerových meračov tepla na radiátoroch,
  9. upratovanie spoločných priestorov bytového domu, zimná údržba priľahlých komunikácii podľa platného VZN,
  10. prevádzka, opravy a údržba spoločnej televíznej antény a televíznych káblových rozvodov, úhrady  licenčných poplatkov a poplatkov za autorské práva,
  11. deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné služby v spoločných priestoroch domu,
  12. nepretržitá pohotovostná a havarijná služba (vodovodné a plynovodné rozvody, kúrenie, elektroinštalácia, výťahy)
 • vedenie obchodných zmlúv s dodávateľmi služieb, prác a materiálov,
 • vedenie technickej a projektovej dokumentácie domov, pasportov domov, technickej a projektovej dokumentácie vyhradených technických zariadení, harmonogramov ich revízií, dokumentácie opráv spoločných častí a spoločných zariadení domu, príslušenstva domu,
 • vykonávanie pravidelných obhliadok domu a predkladanie návrhov na údržbu, opravy a skvalitnenie parametrov domu (zateplenie domu, hydraulické vyregulovanie tepelnej sústavy domu, hydronické vyváženie cirkulácie teplej úžitkovej vody, zavedenie pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, riešenie systémových porúch jednotlivých domov a podobne),
 • vypracovanie ročného plánu údržby a opráv domu,
 • vykonávanie údržby a opráv spoločných častí a zariadení domu,
 • kompletné zabezpečenie investičných akcií na rekonštrukciu a modernizáciu domu,
 • spracovanie podkladov a podanie žiadostí za účelom získania štátnych dotácií na odstránenie systémových porúch domu,
 • spracovanie podkladov a podanie žiadostí za účelom získania úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a Vládneho programu pre zatepľovanie,
 • zabezpečovanie projekčných prác, stavebného povolenia a stavebného dozoru,
 • transparentný výber dodávateľských firiem  formou výberového konania za priamej účasti vlastníkov bytov,
 • odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení: plynových, zdvíhacích (výťahy) a elektrických zariadení, bleskozvodov, požiarnych hydrantov v predpísaných časových intervaloch podľa platných právnych predpisov a odstránenie závad z týchto prehliadok a skúšok,
 • atesty energetickej hospodárnosti domu a spoločných zariadení domu,
 • evidencia a likvidácia poistných udalostí,
 • zabezpečenie požiarnej ochrany,

Správa domu v oblasti služieb spojených s užívaním bytov

 • výpočet výšky mesačných preddavkov na úhradu dodávaných plnení, tovarov a služieb spojených s užívaním bytov pre vlastníkov bytov na základe skutočných nákladov z  predchádzajúcich období. Aktualizácia je vykonávaná automaticky po ročnom vyúčtovaní,
 • možnosť platenia úhrad prostredníctvom dokladu SIPO,
 • vedenie priebežnej evidencie platieb od vlastníkov bytov,
 • vedenie evidencie neplatičov,
 • vedenie evidencie upomienok a výziev pre neplatičov, splátkových kalendárov,
 • vymáhanie nedoplatkov,
 • vypracovanie a doručenie ročného vyúčtovania na jednotlivých vlastníkov za dodané plnenia, tovary a služby v termíne do 31.5. nasledujúceho roka,
 • zasielanie preplatkov  z vyúčtovania do 15 dní od jeho doručenia,
 • vypracovanie a doručenie správy o činnosti správcu v termíne do 31.5. nasledujúceho roka,
 • vybavovanie reklamácií ročného vyúčtovania jednotlivých vlastníkov,
 • vedenie evidencie počtu osôb využívajúcich služby v dome,
 • vedenie evidencie bytových meradiel,
 • vykonávame diaľkové/rádiové odpočty bytových meradiel - rýchly a pokrorkový spôsob odpočtu,
 • organizácia a výkon odpočtov  v spolupráci so zástupcom vlastníkov

Správa domu v oblasti bytovo-právnej

 • vedenie zmlúv o výkone správy, zmlúv o nájme spoločných častí domu a spoločných zariadení domu,
 • uzatváranie zmlúv o nájme spoločných častí a spoločných zariadení v dome v mene vlastníkov po schválení podmienok nájmu vlastníkmi bytov,
 • vedenie a aktualizácia evidencie vlastníkov bytov a nájomcov spoločných priestorov v dome,
 • evidencia vymáhania pohľadávok, dokumentácie súdnych sporov a inej právnej agendy,
 • zastupovanie vlastníkov bytov pri vymáhaní škody, ktorá im vznikla činnosťou tretích osôb,
 • podávanie návrhov na vydanie platobného rozkazu za účelom uspokojenia pohľadávok voči neplatičom,
 • zastupovanie vlastníkov bytov v sporoch týkajúcich sa domu na súde,
 • podávanie návrhov na exekučné konanie na uspokojenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa bytu alebo prenajatého spoločného priestoru,
 • podávanie návrhov na vykonanie dobrovoľných dražieb bytu, na uspokojenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa bytu alebo prenajatého spoločného priestoru,
 • evidencia, prešetrovanie a vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov vlastníkov bytov, ktoré súvisia s výkonom správy domu,
 • uzatváranie pracovných zmlúv, dohôd o výkone práce a príkazných zmlúv v mene vlastníkov za účelom výkonu prác a služieb v dome,
 • zvolávanie schôdzi vlastníkov, organizácia a zabezpečenie písomných hlasovaní

Ďalšie služby

 • SBD IV Košice prostredníctvom internetu a mobilných služieb poskytuje aj svoje progresívne elektronické služby (pre podrobňejšie informácie kliknite na odkaz),
 • Všetky  pracoviská  SBD IV majú zabezpečenú priamu telefónnu linku a e-mailovú schránku, čo umožňuje klientom priamy kontakt so zodpovednými pracovníkmi,
 • Za účelom skvalitnenia komunikácie medzi správcom a zástupcami vlastníkov SBD IV organizuje v príjemnom prostredí pravidelne každoročne 2-dňové školenia zástupcov vlastníkov, na ktorých sú podrobne informovaní o legislatívnych zmenách a  naj–aktuálnejších otázkach správy a údržby domov. V rámci týchto školení je vytvorený dostatočný priestor pre vzájomnú výmenu skúseností aj medzi zástupcami vlastníkov domov navzájom.