Správcovské bytové družstvo IV Košice spracúva osobné údaje v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona Národnej rady SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom osobitným predpisom podľa tohto zákona sa rozumie zákon Národnej rady SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov § 9 odsek 3.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Zákon Národnej rady SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Zákon Národnej rady SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov