Slider

Zimná údržba

V zmysle zákona č.135/1961 Zb.Z. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon) zimnú údržbu komunikácií, chodníkov, parkovísk a podchodov bude zabezpečovať vlastník nehnuteľností – Mesto Košice.

Avšak v zmysle Operačného plánu zimnej údržby Mesta Košice zabezpečujú samotný výkon zimnej údržby aj ďalšie subjekty, a to bytové družstvá, spoločenstvá vlastníkov bytov, majitelia, správcovia a užívatelia nehnuteľností.

Pre bytové domy v správe SBD IV Košice to znamená udržiavanie vstupov do bytových domov a priľahlých chodníkov k chodníkom a cestám, ktorých udržiavanie zabezpečuje mesto Košice.

Informačný list nájdete tu

Bližšie informácie:

  • mapa obslužnosti ciest v správe Kosit a informácie k zimnej údržbe na stránke spoločnosti Kosit, a.s.: https://www.kosit.sk/obyvatelia/zimna-udrzba-komunikacii/
  • základné informácie o zimnej údržbe v meste Košice, Operačný plán zimnej údržby na stránke mesta Košice: https://www.kosice.sk/obcan/zimna-udrzba-v-meste-kosice
  • pri neodprataní komunikácií, ktorých udržiavanie zabezpečuje Mesto Košice alebo ďalších problémoch je k dispozícii centrálny dispečing referátu dopravy Magistrátu mesta Košice 24 hod. denne: tel. č.: 16 126, 6419 736, mobil: 0903 602 383