Tlačivá potrebné k zmene užívateľa bytu:

Údaje k zmene nájomcu bytu (pdf)
Údaje k zmene vlastníka bytu (pdf)
Údaje k zmene vlastníka bytu - dedičstvo (pdf)
Údaje k zmene vlastníka garáže - Raketová 1/A (pdf)
Poučenie o platbách (pdf)
Dohoda o prevode členských práv a povinností (pdf)
Prehlásenie o vzájomnom finančnom vysporiadaní pri prevode členských práv a povinností(pdf)
Dohoda o skončení členstva (pdf)
Dotazník člena SBD IV (pdf)
Odovzdávací a preberací protokol bytu (pdf)
Zaevidovanie zmeny priezviska alebo mena (pdf)
Dotazník vlastníka bytu  (pdf)

Žiadosti:

Žiadosť o prevod družstevného bytu do vlastníctva (pdf)
Žiadosť o úpravu počtu osôb v byte (pdf)
Žiadosť o vydanie potvrdenia správcu o stave nedoplatkov (pdf)
Žiadosť o zaevidovanie kontaktnej adresy a spôsobu zasielania (pdf)

Podklady k vyúčtovaniu zálohových platieb:

Súpis osôb I. polrok (pdf)
Súpis osôb II.polrok (pdf)

Zápisnice:

Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov a NP - vzor (doc)

Formuláre k odpočtom:

Oznámenie o odpočte vody (pdf)
Záznam o odpočte vodomerov (pdf)
Kartička odpočtára - neprístupné byty (pdf)
Návody na odpočet PRVN Metra Šumperk (pdf)

Výzva na ciachovanie do schránky pri neprítomnosti.

 

 

Stavebné úpravy:

Tlačivo - ohlásenie stavebných úprav (pdf)
Žiadosť o schválenie stavebných úprav v byte (pdf)
Žiadosť o schválenie rozšírenia - MRK (pdf)
Požiadavka na výkon prác a materiál (pdf)
Poučenie k realizácii stavebných úprav v byte (pdf)
Súhlas - zmena dispozície bytu (pdf)

Iné:

Informačný list k PO (pdf)

Domový poriadok (pdf)
Reklamačný poriadok (pdf)
Návrh plánu údržby a opráv na rok (pdf)
Čestné prehlásenie TKR STA  (pdf)
Zoznam najčastejšie použitých skratiek vo fonde prevádzky, údržby a opráv (pdf)
Mandát na inkaso v SEPA (pdf)
Požiadavka na vyplatenie odmeny (pdf)
Výveska - výzva na otvorenie ventilov ÚK na začiatku vykurovacej sezóny (pdf)
Tlačivo - sťažnosť (pdf)
Zasielanie upozornení formou SMS
Žiadosť o začatie upratovania (pdf)
Žiadosť o ukončenie upratovania (pdf)

Co nepatrí do verejnej kanalizácie (pdf)